1996: Vivian's Sensitive Zone
(周 慧 敏 的 敏 感 地 帶)

Ref. No. 70091

1) 流 言
2) 盡 在 不 言 中
3) 心 事 重 重
4) 沒 有 人 傻 得 像 我
5) 處 處 留 情
6) 保 護
7) 留 住 秋 色
8) 最 美 的 淚 水
9) 感 激
10) 離 開 憂 鬱 的 習 慣
11) 近 情 情 怯
12) 從 情 人 變 成 朋 友
13) I've Never Been To Me
14) 真 愛 在 明 天

Created by Janice Lo